: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
SSB (La)
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آتني بادي هاي La، آنتي بادي هاي RO، سندرم شوگرن