: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
SSB (La)
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آتني بادي هاي La، آنتي بادي هاي RO، سندرم شوگرن