: امروز : دوشنبه ، 28 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
SSA (Ro)
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آنتي بادي ها La ، آنتي بادي SSA