: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
SSA (Ro)
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آنتي بادي ها La ، آنتي بادي SSA