: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
SSA (Ro)
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آنتي بادي ها La ، آنتي بادي SSA