: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
SCL-٧٠
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آنتي بادي اسکلروز سيستميک پيشرونده