: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
SCL-٧٠
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آنتي بادي اسکلروز سيستميک پيشرونده