: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
TSH recep Ab
نام روش اندازه گیری
ECLIA

نام های مشابه
LATS/TSIG/TRAB/TSH Receptor/