: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
TSH recep Ab
نام روش اندازه گیری
ECLIA

نام های مشابه
LATS/TSIG/TRAB/TSH Receptor/