: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
IGRA
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Interferone Gamma Release Assay(IGRA)