: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
H.pylori Ag(Stool)
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Helicobacter pylori stool-Ag