: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
H.pylori Ag(Stool)
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Helicobacter pylori stool-Ag