: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
NMO-G
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
NMO Ab(IgG)