: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Ac.Ch.R.Ab
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آنتي بادي تعديل کننده استيل کولين، آنتي بادي مسدودکننده رسپتور استيل کولين ، AChR Ab ، Anti - AChR