: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
HIV Ab (Wester Blot)
نام روش اندازه گیری
روش وسترن بلات

نام های مشابه
HIV Ab (Wester Blot)