: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Rub-G-Avidity
نام روش اندازه گیری
ELISA

نام های مشابه
Rub Ab-IgG (Avidity)