: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Rub-G-Avidity
نام روش اندازه گیری
ELISA

نام های مشابه
Rub Ab-IgG (Avidity)