: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
HCV Riba
نام روش اندازه گیری
Immunoblot

نام های مشابه
HCV Ab (Western Blot)/HCV Riba