: امروز : پنج شنبه ، 22 آذر 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
HCV Riba
نام روش اندازه گیری
Immunoblot

نام های مشابه
HCV Ab (Western Blot)/HCV Riba