: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
.Lyme-G(WB)
نام روش اندازه گیری
روش وسترن بلات

نام های مشابه
Lym-G(WB