: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
TIBC
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
T٤ آزاد، تيروکسين آزاد