: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
TIBC
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
T٤ آزاد، تيروکسين آزاد