: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
H.Pylo-M
نام روش اندازه گیری
ELISA

نام های مشابه
Helicobacter pylori-M