: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
H.Pylo-M
نام روش اندازه گیری
ELISA

نام های مشابه
Helicobacter pylori-M