: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
FTA-Abs (CSF)
نام روش اندازه گیری
IFA