: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
FTA-Abs
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
fluorescent Treponemal Antibody Absorption