: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
FTA-Abs
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
fluorescent Treponemal Antibody Absorption