: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
H.Pylo-A
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Helicobacter Pylori