: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
H.Pylo.G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Helicobacter pylori-G