: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
H.Pylo.G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Helicobacter pylori-G