: امروز : جمعه ، 29 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Kala azar Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
Kala azar Ab