: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ACP-P
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
فسفوريک منواستر-فسفوهيدرولاز - اسيد فسفاتاز پروستاتي ، اسيد فسفاتاز استخواني ، ACP