: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
GGT
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
GGTP، GT، GTP