: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
GGT
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
GGTP، GT، GTP