: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Aldolase
نام روش اندازه گیری
آنزيماتيک

نام های مشابه
ALD ، فروکتوز بي فسفات آلدولاز