: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
AMH
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
MTS/Mullerian-Inhibiniting Substance