: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
AMH
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
MTS/Mullerian-Inhibiniting Substance