: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Amylase
نام روش اندازه گیری
photometeric

نام های مشابه
١،٤-آلفا - D گلوکانوهیدرولاز سرم