: امروز : چهارشنبه ، 25 تیر 1399 ساعتنام اختصاری آزمایش
B.S
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
قند خون ناشتا، قند ناشتا، FBS ، FPS