: امروز : یکشنبه ، 28 مهر 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
B.S
نام روش اندازه گیری
فتومتريک

نام های مشابه
قند خون ناشتا، قند ناشتا، FBS ، FPS