: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Pemph.Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
IgG cell surface/desmogelin ١IgG/Desmogelin٢ igg