: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Pemph.Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
IgG cell surface/desmogelin ١IgG/Desmogelin٢ igg