: امروز : دوشنبه ، 28 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Pemph.Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
IgG cell surface/desmogelin ١IgG/Desmogelin٢ igg