: امروز : یکشنبه ، 01 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
AEA-G
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
AEA-IgG