: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
AEA-G
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
AEA-IgG