: امروز : یکشنبه ، 03 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
B٢ gly.-M
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
beta٢ Gp١ Ab