: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
B٢ gly.-M
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
beta٢ Gp١ Ab