: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
B٢ gly.-G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
beta٢ Gp١ Ab