: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
B٢ gly.-G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
beta٢ Gp١ Ab