: امروز : یکشنبه ، 01 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CCP-Ab
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Anticyclic Citrulline peptide antibody //آنتي بادي ضد پپتيد سيترولينه//