: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
CCP-Ab
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Anticyclic Citrulline peptide antibody //آنتي بادي ضد پپتيد سيترولينه//