: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
LAC Ab
نام روش اندازه گیری
کوآگوليشن

نام های مشابه
Lupus anticoagulant