: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
LAC Ab
نام روش اندازه گیری
کوآگوليشن

نام های مشابه
Lupus anticoagulant