: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ACA-M
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
IgM - ACA ، IgG - ACA ، ACA