: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
ACA-G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
IgM - ACA ، IgG - ACA ، ACA