: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
ACA-G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
IgM - ACA ، IgG - ACA ، ACA