: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
PL.Ab-M
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
مهار کننده لوپوس