: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
PL.Ab-M
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
مهار کننده لوپوس