: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
PL.Ab-M
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
مهار کننده لوپوس