: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
PL Ab-G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
مهار کننده لوپوس