: امروز : شنبه ، 02 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
PL Ab-G
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
مهار کننده لوپوس