: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
GCT
نام روش اندازه گیری
Photometric

نام های مشابه
Glucose Challange test