: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
GCT
نام روش اندازه گیری
Photometric

نام های مشابه
Glucose Challange test