: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
GCT
نام روش اندازه گیری
Photometric

نام های مشابه
Glucose Challange test