: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
GBM Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
آنتي بادي گودپاسچر