: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
GBM Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
آنتي بادي گودپاسچر