: امروز : یکشنبه ، 28 شهریور 1400 ساعتنام اختصاری آزمایش
GBM Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
آنتي بادي گودپاسچر