: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
LKM Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
LKM Ab/Liver Kidney Microsomal Type I Anti bodies