: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
LKM Ab
نام روش اندازه گیری
IFA

نام های مشابه
LKM Ab/Liver Kidney Microsomal Type I Anti bodies