: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
AMA
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
Anti Mitochondrial Antibody