: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Sm Ab
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آنتي بادي هاي RNP ، آنتي بادي هاي ريبونوکلئوپروتئين/ريبونوکلئوپروتئين هسته اي/Anti-sn RNP/Anti U١ RNP/U١sn RNP