: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
DNA ds
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آنتي بادي ضد DNA دو رشته اي ، آنتي بادي ضد DNA بومي