: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
DNA ds
نام روش اندازه گیری
الايزا

نام های مشابه
آنتي بادي ضد DNA دو رشته اي ، آنتي بادي ضد DNA بومي