: امروز : پنج شنبه ، 02 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
IgG-٤
نام روش اندازه گیری
نفلومتري

نام های مشابه
زير کلاس هاي IgG ، IgGSubclasses