: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
IgG-٤
نام روش اندازه گیری
نفلومتري

نام های مشابه
زير کلاس هاي IgG ، IgGSubclasses