: امروز : دوشنبه ، 28 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
IgG-٤
نام روش اندازه گیری
نفلومتري

نام های مشابه
زير کلاس هاي IgG ، IgGSubclasses