: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعت



نام اختصاری آزمایش
IgG-٣
نام روش اندازه گیری
نفلومتري

نام های مشابه
زير کلاس هاي IgG ، IgGSubclasses