: امروز : شنبه ، 04 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
IgG-٢
نام روش اندازه گیری
نفلومتري

نام های مشابه
زير کلاس هاي IgG ، IgGSubclasses