: امروز : دوشنبه ، 04 شهریور 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
IgG-٢
نام روش اندازه گیری
نفلومتري

نام های مشابه
زير کلاس هاي IgG ، IgGSubclasses