: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
IgG-٢
نام روش اندازه گیری
نفلومتري

نام های مشابه
زير کلاس هاي IgG ، IgGSubclasses