: امروز : جمعه ، 06 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Alpha ١ anti
نام روش اندازه گیری
آنزيماتيک

نام های مشابه
A١AT ، آلفا يک آنتي پروتئاز