: امروز : سه شنبه ، 29 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Alpha ١ anti
نام روش اندازه گیری
آنزيماتيک

نام های مشابه
A١AT ، آلفا يک آنتي پروتئاز