: امروز : یکشنبه ، 28 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Alpha ١ anti
نام روش اندازه گیری
آنزيماتيک

نام های مشابه
A١AT ، آلفا يک آنتي پروتئاز