: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
C١ inh.
نام روش اندازه گیری
ايمونوتوربيدومتري

نام های مشابه
غير فعال کننده CI ، مهار کننده CI EI ، CI