: امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
CH٥٠
نام روش اندازه گیری
هموليزاسيون

نام های مشابه
Complement, Total ، Serum or Body Fluids