: امروز : سه شنبه ، 03 اردیبهشت 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti B titer
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
Anti Dnase -B ، Antistreptococcal Dnase - B