: امروز : یکشنبه ، 05 اسفند 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
Anti B titer
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
Anti Dnase -B ، Antistreptococcal Dnase - B