: امروز : شنبه ، 27 بهمن 1397 ساعتنام اختصاری آزمایش
VDRL-CSF
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
Venereal Disease Research Laboratory