: امروز : جمعه ، 30 فروردین 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
VDRL-CSF
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
Venereal Disease Research Laboratory