: امروز : شنبه ، 29 تیر 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
VDRL-CSF
نام روش اندازه گیری
آگلوتيناسيون

نام های مشابه
Venereal Disease Research Laboratory