: امروز : پنج شنبه ، 31 مرداد 1398 ساعتنام اختصاری آزمایش
Pathergy test
نام روش اندازه گیری
روش خاصي ندارد(تزريق زيرپوستي سرم فيزيولوژي مي باشد)

نام های مشابه
Pathergy test